top of page

Algemene Voorwaarden & Huisregels

Algemene Voorwaarden & Huisregels


Proefles

Om kennis te maken met de studio, de docenten en de verscheidende dansstijlen is het mogelijk om éénmalig gratis deel te nemen aan een les. Of wel het volgen van een gratis proefles. Het inschrijven voor een proefles dient te geschieden via het proefles inschrijfformulier op de website.


Inschrijven

Om lid te worden van Kick’n Studios dient het online inschrijfformulier ingevuld en ondertekent te worden. Bij het inschrijven van personen onder de 18 jaar is toestemming van ouder/voogd verplicht. De minimale inschrijfduur is 3 maanden. Met het voltooien van de inschrijving geeft u met deze inschrijving een machtiging tot automatische incasso. Voor de inschrijving betaalt u eenmalig € 10,- inschrijfkosten. Voor het online inschrijfformulier maakt Kick’n Studios gebruik van de software van GRIB.


Betalingen:

Abonnementsgeld:

Het abonnementsgeld wordt geïncasseerd via de automatische incasso. Bij het inschrijven geeft u een machtiging voor het incasseren van het abonnementsgeld. Kick’n Studios incasseert het abonnementsgeld een maand vooruit. U betaalt het abonnementsgeld op bijvoorbeeld 1 juni voor de gehele maand juni.

Losse Les:

Een losse les is aan te schaffen via de website of de Kick’n Studios app. De betaling is éénmalig en geschied via IDEAL en wordt verwerkt door Mollie. Strippenkaart:

De strippenkaart is aan te schaffen via de website of de Kick’n Studios app. De betaling is éénmalig en geschied via IDEAL en wordt verwerkt door Mollie. 


Kick’n Studios App

De Kick’n Studios app is te downloaden voor zowel Android (google Play store) als IPhone (Apple app store). Elk nieuw lid ontvangt een welkoms mail met hierin een aanmeld link. De aanmeld link moet gebruikt worden om een account aan te maken voor de app. Zo linkt de app het abonnement aan het account. Via de app dient men zich in te schrijven voor reguliere lessen. Mocht een les vol zitten qua zaal capaciteit en er is niet ingeschreven op een les is deelname helaas niet mogelijk. Zorg dat u tijdig inschrijft voor lessen via de app.


Opzeggen

Opzeggen van het abonnement is alleen mogelijk via een email. Het email adres is kicknstudios@gmail.com Op deze manier is er wederzijds bewijs van opzegging incl. datum en tijd. U dient na een opzegging altijd eventuele openstaande kosten direct te voldoen. Mochten de openstaande kosten niet voldaan worden zullen wij de zaak overdragen aan het incassobureau en bent u aansprakelijk voor alle juridische en gerechtelijke kosten. Vermeld bij een opzegging altijd de NAW van de leerling om misverstanden te voorkomen. Wij hanteren na de eerste drie maanden een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Voorbeeld: Wij ontvangen op 05-03-2021 een opzegging. Het abonnement wordt dan beëindigd per 30-04-2021. De maand april is in dit voorbeeld de kalendermaand opzegtermijn.


Wijzigen

Het wijzigen van NAW-, bank- of abonnementsgegevens kunt u alleen indienen per email. Het email adres is kicknstudios@gmail.com


Eigen verantwoordelijkheid & langdurige afwezigheid

Het bijwonen van lessen is volledig eigen verantwoordelijkheid. Wij verlenen geen restitutie op het abonnementsgeld bij het niet bijwonen van lessen. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er langdurig geen lessen gevolgd kunnen worden (Ziekte, letsel), kunt u dit per mail aangeven. In elke geval is het aan de directie van Kick’n Studios of er een uitzondering wordt gemaakt. Zo niet zal de “kalendermaand opzegtermijn” zoals in alinea “Opzeggen” gelden indien erna een opzegging wordt gedaan.


Vakanties

Reguliere leden

Tijdens de maanden juli en augustus geld er een zomerrooster bij Kick’n Studios. De 1x per week, 2x p week en onbeperkte abonnementen worden tijdens deze 2 maanden gereduceerd tot € 25,- per maand. Alle leden mogen gedurende de maanden juli en augustus onbeperkt lessen volgen. Tijdens de overige schoolvakanties zijn wij gesloten tenzij anders aangegeven. Wedstrijddansers

Wedstrijd abonnementen worden in de maanden juli en augustus gereduceerd tot € 40,- per maand. Hiervoor mag onbeperkt les gevolgd worden en worden in de maanden juli en augustus tot 4 wedstrijdtrainingen gegeven in overleg met de coach.


Abonnementen

Wij hanteren € 10,- inschrijfkosten.

€ 25,- per maand: 1 les per week

€ 40,- per maand: 2 lessen per week

€ 60,- per maand: onbeperkt lessen volgen m.u.v. wedstrijdtraining

€ 80,- per maand: Wedstrijdabonnement*

*Dit abonnement kan alleen gekozen worden nadat je de Kick’n Audities gehaald hebt of nadat je gevraagd bent voor een wedstrijdteam.


- Bij ons kunt u gebruik maken van de Zoetermeerpas.


Kick’n Studios

Bezoek aan de studios is geheel op eigen risico. De directie van de studio is in geen geval aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei als gevolg van het verblijf en/of deelname aan enige activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in Kick’n Studios. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van eigendommen tijdens het bezoek aan de studio.

Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende of onroerende goederen) van Kick’n Studios door toedoen van een bezoeker is de bezoeker aansprakelijk en zullen ten alle tijden verhaald worden. Kick’n Studios mag ten alle tijden lessen annuleren om welke reden dan ook. Alles wat men leert of ziet tijdens de lessen is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is een ieder, leerling of toeschouwer, ten strengste verboden lesmateriaal na afloop van de lessen op enigerlei commercieel te gebruiken of over te brengen aan derden tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door de directie van Kick’n Studios. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) deelnemer zich tot het betalen van een boete van minimaal € 500,- per overtreding aan Kick’n Studios, onverlet een verdere schadeclaim van Kick’n Studios en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten. Het is leden en docenten, die ingezet worden bij boekingen en/of opdrachten, verboden zelf contact op te nemen of te hebben met de opdrachtgever(s). Bij overtreding van dit verbod verplicht(en) de perso(o)n(en) zich tot het betalen van een boete van minimaal € 500,- per overtreding aan Kick’n Studios, onverlet een verdere schadeclaim van Kick’n Studios en/of derde op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemd verbod.


Onjuist gedrag

Bezoekers (leden, gasten etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in Kick’n Studios te houden aan de huisregels. Daarnaast dient iedereen aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of personeel op te volgen. Indien men zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. Wij staan onder geen enkele omstandigheid gedrag toe wat door de directie wordt beschouwd als onjuist gedrag, noch van leden, noch bezoekers. Bij overtreding zal het personeel of directie de perso(o)n(en) in kwestie verzoeken het gedrag direct te staken en/of het terrein van Kick’n Studios te verlaten. Bij overtreding kan de directie besluiten het lidmaatschap direct te beëindigen zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. De directie van Kick’n Stuidios heeft ten alle tijden het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot het terrein te weigeren.


Huisregels

1. Een ieder die het terrein van Kick’n Studios betreed dient zich aan onze huisregels te houden.

2. Zorg dat je met schone schoenen de dansvloer betreedt. Sporen van modder of ander vuil aan schoeisel is niet toegestaan.

3. Behandel elkaar, de docent en medewerkers, evenals elkaars eigendommen en eigendommen van Kick’n Studios met respect.

4. Zorg bij het betreden en verlaten van Kick’n Studios dat je geen overlast veroorzaakt voor de buren.

5. Houdt Kick’n Studios en omgeving schoon. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat dit niet achter op de grond (zowel binnen als buiten)

6. Toeschouwers en bezoekers zijn toegestaan buiten de zalen, mits dit geen storend effect heeft op de les.

7. Wil je naast je abonnement andere les(sen) proberen, overleg dit ten alle tijden voor aanvang van de les(sen) met de directie.

bottom of page